Almedalen: Rapport om våld mot barn i grundskoleåldern

Brå:s omfattande rapport ger ny kunskap om vilka brott som barn i grundskoleåldern utsätts för. Det har bara funnits begränsad kännedom om det tidigare. Foto: AdobeStock

Misshandel, hot, ofredanden är de typer av brott som barn i grundskoleåldern oftast utsätts för. Det visar Brå:s nya studie av närmare 120 000 polisanmälningar gällande unga brottsoffer som presenterades under ett panelsamtal i Almedalen.

Monika Sellgren-Karlsson. Foto: Lenita Jällhage

En del brott sker i skolan men en del blir också upptäckta och polisanmälda tack vare att personal på skolor gör orosanmälningar till socialtjänsten eller själva polisanmäler brott. Det konstaterar Monika Sellgren-Karlsson, utredare på Brottsförebyggande rådet (Brå), och en av författarna till rapporten: ”Polisanmälda brott mot barn i åldern 7-15 år.”

– Jag vill lyfta skolans viktiga roll för barnen då vi ser att många brott polisanmälts efter att skolans personal agerat av oro för barnen. Vi ser också att barn har vågat anförtro sig till exempelvis sina lärare, säger hon.

Baserad på målsägarstatistik

Brå:s omfattande rapport ger ny kunskap om vilka brott som barn i grundskoleåldern utsätts för. Det har bara funnits begränsad kännedom om det tidigare. Monika Sellgren-Karlsson konstaterar att studien handlar om brott som polisanmälts och att det sannolikt finns ett stort mörkertal av brott som aldrig anmäls.

– Vi kan nu ändå täppa till en stor kunskapslucka då vi inte haft en klar bild tidigare över polisanmälda brott som rör barn, säger Monika Sellgren-Karlsson.

Brå har tagit fram underlaget till rapporten genom målsägarstatistik från polisanmälningar som rör drygt 74 000 unika barn mellan åren 2018 till 2020 och de 119 697 polisanmälda brott som de utsattes för.  Man har också granskat 900 fall grundligare genom att även läsa förundersökningarna och polisanmälningarna.

– Misshandel, hot och ofredande motsvarar 70 procent av brotten som barnen utsätts för. Vi ser att en högre andel barn är utsatta för brott i områden med socioekonomiska utmaningar, säger Monika Sellgren-Karlsson.

Ålder och boendemiljö 

  • De yngsta barnen, 7-9 år, utsätts främst för misshandel som till övervägande del sker i hemmet. Det är ofta vårdnadshavarna som är förövare. Det finns även en mindre andel sexualbrott mot barn i det här åldersspannet.
  • Barn som är 10-12 år utsätts för misshandel och ofredande i hemmet och i skolan. De utgör en tredjedel av de brottsutsatta barnen. De är den grupp av barnen som i störst utsträckning utsätts för brott i skolan. Det förekommer också att barnen utsätts för brott i offentlig miljö och på sociala medier.
  • De äldsta barnen 13-15 år är de mest brottsutsatta barnen och brotten sker i stor utsträckning i offentliga miljöer, men även i sociala medier. De äldre barnen utsätts främst av andra barn. Det handlar om misshandel, konflikter, bråk, oprovocerat våld och sexuella brott som ofta har sin upprinnelse på sociala medier. Men det finns en skillnad mellan könen. Flickor är i större utsträckning än pojkarna utsatta även av vuxna. Man ser också att en stor andel av flickorna utsätts för olika typer av sexualbrott av partners, avvisade pojkar och manliga elever, men också av vuxna män.

Många brottstyper är relativt likartade mellan pojkar och flickor, särskilt när det gäller de yngre barnen, konstaterar Monika Sellgren-Karlsson.

Men det gäller inte sexualbrotten som domineras av utsatta flickor och där man i de fördjupande studierna kan se att brotten syftar till att kränka flickornas kroppsliga och sexuella integritet av män och pojkar.

Det är fler barn från områden i det sociala mellanskiktet som utsätts för sexualbrott medan områden med högre socioekonomisk faktor i högre grad utsätts för egendomsbrott som personrån. Flest hot- och våldsbrott sker mot barn i områden med stora socioekonomiska utmaningar.

Våga och orka lyssna

Monika Sellgren-Karlsson lyfter efter panelsamtalet I Almedalen fram hur viktigt det är att prata om barns rättigheter på skolor eftersom många barn inte känner till att det de utsätts för är ett brott. Hon poängterar dock att man efter det behöver vara förberedd på att lyssna som vuxen eftersom det kommer att leda till barn som börjar prata om sin egen utsatthet.

– Det är viktigt att ha en dörr på glänt i det läget och våga och orka lyssna på barnens berättelser när de vill berätta. Barnen är ofta rädda att bli skuldbelagda, säger hon.

Fakta ”Polisanmälda brott mot barn i åldern 7-15 år”

Den stora rapporten har blivit möjligt efter att Brå sedan ett par år tillbaka börjat ta fram en ny typ av statistik över målsägare som utsatts för brott ”riktat mot person”. De omfattar alla anmälda brott utom dödligt våld och vissa typer av stöldbrott, bedrägerier och skadegörelsebrott.