Utredning om skolans beredskap i kris och krig

– Den här utredningen handlar om att säkerställa samhällsviktiga funktioner, där skolledare har en betydande roll, kommenterar Matz Nilsson, Sveriges Skolledare. Foto: AdobeStock/Oskar Omne

Sveriges Skolledare välkomnar utbildningsdepartementets utredning för att se över och modernisera reglerna för skolväsendet vid extraordinära händelser i fredstid, krigsfara eller krig.
– Vi lärde oss mycket av pandemin och har sedan tidigare efterfrågat en nationell strategi för att tydliggöra skolans roll i kris och krig, säger Matz Nilsson, ordförande i Sveriges Skolledare.

Pandemin blev ett uppvaknande för det svenska samhället i många avseende, inte minst när det gäller beredskap och organisering vid kriser eller i händelse av krig. Skolan spelar en viktig roll och nu tillsätter utbildningsdepartementet en utredning för att se över och modernisera reglerna för skolväsendet vid extraordinära händelser i fredstid, krigsfara eller krig. I ett pressmeddelande skriver utbildningsdepartementet att skolan så långt som möjligt ska fortsätta undervisningen och även att tillgodose behovet av omsorg för barn vars vårdnadshavare har uppgifter i samhällsviktig verksamhet.

Identifiera lagändringar

I skolväsendet, inklusive fritidshemmet, fanns det läsåret 2021/22 cirka 3 miljoner barn och elever. De allra flesta av eleverna i förskoleklass och årskurs 1–6 är berättigade till och har behov av omsorg även utanför skoltid. Utredningen ska identifiera vilka ändringar i lagstiftningen som behövs för att vid en kris trygga behovet av omsorg för vårdnads­havare som arbetar i samhällsviktig verksamhet samt för utbildning och komp­­etensförsörjning. Vilket ansvar enskilda huvudmän för bland annat fristående skolor ska ha vid krigsfara och krig ingår också i utredningen.

”Det är en mycket osäker omvärld just nu och därför vidtar regeringen flera åtgärder för att stärka beredskapen. Efter pandemin vet vi att det är viktigt att ha aktuell lag­stiftning som kan börja gälla direkt vid kris, krigsfara eller i värsta fall krig”, säger skolminister Lotta Edholm i pressmeddelandet.

Välkomnar utredningen

Matz Nilsson, ordförande för Sveriges Skolledare, välkomnar utredningen och understryker att detta är något som förbundet efterfrågat – och till och med krävt – i form av en nationell strategi för skolans roll vid bland annat större samhällskriser.

– Det är oerhört viktigt att klargöra hur våra medlemmar ska vara organiserade vid kris och krig. Det ger oss möjligheten att vara aktiva och tydliga i vårt uppdrag, säger Matz Nilsson och fortsätter:

– Pandemin lärde oss vikten av samordning och att ha ett regelverk som inte lämnar utrymme för tolkningar. Den här utredningen handlar om att säkerställa samhällsviktiga funktioner, där skolledare har en betydande roll.