Rektors orosanmälan var lagöverträdelse

DO bedömer att rektorns agerande är en lagöverträdelse. Foto: Adobe Stock

En vårdnadshavaren ifrågasatte hur rektorn på fritidshemmet hade hanterat att hens barn blivit utsatt för trakasserier. Då gjorde rektorn en orosanmälan. DO bedömer att rektorns agerande är en lagöverträdelse och kräver 60 000 kr av kommunen.

Vårdnadshavaren hade tidigare varit i kontakt med fritidshemmet om att hens barn hade utsatts för trakasserier. När de trots det inte utredde händelsen och till följd av det inte heller vidtog åtgärder i enlighet med de skyldigheter som följer av lagen tog vårdnadshavaren ungefär en månad senare en ny kontakt med rektorn. I det samtalet sade vårdnadshavaren att hen avsåg att göra en anmälan varpå rektorn svarade att hen i sin tur avsåg att anmäla vårdnadshavaren.

Nästan två veckor därefter har rektorn lämnat in en orosanmälan till socialtjänsten i kommunen.

DO bedömer att rektorn agerat felaktigt

Den kommun som ansvarar för fritidshemmet har till DO medgett delar av händelseförloppet. DO:s bedömning är att rektorns agerande har varit en överträdelse av diskrimineringslagens repressalieförbud, det vill säga det skydd som finns i lagen mot bestraffning eller ogynnsam behandling av den som påtalat eller anmält diskriminering.

– Att försöka förhindra att diskriminering utreds eller att hämnas för att en anmälan om diskriminering gjorts är något som DO ser mycket allvarligt på. Det är centralt för diskrimineringsskyddets effektivitet att den som gör en anmälan inte ska riskera att bli straffad för det, säger Karin Ahlstrand Oxhamre, chef för DO:s processenhet.

Kräver kommunen på diskrimineringsersättning

DO begär nu att kommunen ska betala 60 000 kronor i diskrimineringsersättning till vårdnadshavaren. Kommunen har på sig fram till den 27 oktober att ta ställning till DO:s begäran. Om kommunen motsätter sig den kommer en stämningsansökan att lämnas in till tingsrätten.

Vad innebär repressalier


Repressalier innebär att någon blir utsatt för någon form av bestraffning eller dålig behandling, som en reaktion på att hen har påtalat eller anmält diskriminering, har medverkat i en utredning eller har avvisat eller fogat sig i trakasserier eller sexuella trakasserier.

Förbudet mot repressalier gäller inom samma områden som förbudet mot diskriminering, till exempel på arbetsplatsen, i skolan, på sjukhuset och på banken.