Så förbereder du de digitala nationella proven

Henrik Carlsson Wolauz och Cecilia Spjuth är undervisningsråd på Skolverket. Illustration ur Skolverkets nedladdningsbara plansch.

Känner du som rektor eller skolchef att du drunknar i tekniska termer och inte vet om ni är på banan när det gäller förberedelserna inför de digitala nationella proven? Henrik Carlsson Wolauz och Cecilia Spjuth på Skolverket ger dig sina bästa tips.

Inför att de nationella proven och bedömningsstöden börjar införas nästa år håller Skolverket digitala förberedelsedagar, webbutbildningar och frågestunder för skolchefer, it-ansvariga, rektorer och lärare.
 
Cecilia Spjuth och Henrik Carlsson Wolauz är undervisningsråd på Skolverket och arbetar med stödinsatser i samband med införandet av de digitala nationella proven och bedömningsstöden.
 
– Det är över 1 000 skolhuvudmän som berörs av att vi går över till digitala nationella prov. Förutsättningarna ser väldigt olika ut beroende på om man är en liten föräldrakooperativ friskola eller en större kommun. Vi ser att många tänker att om vi har datorer och nät så är vi redo men det krävs både mer tekniska och organisatoriska förberedelser för att få detta på plats, säger Cecilia Spjuth. 
 
Till våren kommer de frivilliga digitala bedömningsstöden för årskurs 6 i biologi, fysik, kemi och samhällskunskap att finnas tillgängliga i Skolverkets provplattform. Till hösten ska de nationella proven i gymnasieskolan göras i skarpt läge av elever som läser engelska 5 och 6 samt svenska 3/svenska som andraspråk. Därefter rullas övriga digitala nationella prov ut under 2025 och 2026 (se mer info faktaruta).

Livesänd digital förberedelsedag

Det finns några datum som kan vara bra att skriva in i kalendern. Den 9 november kommer Skolverket att anordna en digital förberedelse som riktar sig till rektorer och skolchefer. Det är en digital förberedelsedag uppdelad i tre informationspass där man också kommer att kunna få svar på frågor både live och i efterhand i chatten. Skolverket kommer att ha en liknande digital förberedelsedag även den 31 januari 2024.
 
Under förberedelsedagarna kommer skolor som varit med i Skolverkets försöksverksamhet att dela med sig av sina erfarenheter. Man kommer även kunna lära sig mer om hur själva provplattformen fungerar och hur provmiljön ser ut som eleverna möter. 
 
– Vi kommer också visa hur man kan använda vår guide där man genom självskattning både på huvudmannanivå och som rektor kan se var man står idag, i sina förberedelser och vad som återstår att göra. Vi tar också upp lite vad man behöver tänka på kring de tekniska förutsättningarna, säger Cecilia Spjuth, undervisningsråd på Skolverket.

Läge för en planeringsdag

Den 8 januari 2024 publicerar Skolverket en webbutbildningen för lärare, administratörer och rektorer om hur man använder provplattformen. Samma dag finns också:
 
• ett webbinarium om det nya betygstödjande bedömningsstödet i årskurs 6
• en instruktionsfilm för elever och en lathund som visar provens generella funktioner och utseende
• demoprov för digitala bedömningsstöd i åk 6 i biologi, fysik, kemi och samhällskunskap
 
– VI vet att många skolor har planeringsdag då och detta kan vara en möjlighet för en rektor att använda dagen till en uppstart kring de digitala nationella proven och bedömningsstöden med sina lärare, säger Cecilia Spjuth. 
 
Materialet ffrån dagen kommer även publiceras i form av kortare filmer på skolverket.se.
 
Från och med april nästa år kommer det bli möjligt att testa hur ett prov går till för huvudmän som har elever i årskurs 6 och under hösten får huvudmän med gymnasieelever, som ska skriva nationella prov under höstterminen 2024, också prova hur det fungerar att genomföra ett digitalt nationellt prov.

Glapp i kommunikationen

Hundra skolor har varit testpiloter i den försöksverksamhet som Skolverket bedrivit sedan hösten 2018. Skolorna har fått testa hur det fungerar rent praktiskt och tekniskt att använda provplattformen beroende på om man är elev eller lärare som använder den. Under våren har det också testats hur det fungerar med extern bedömning och central rättning av proven. I december i år avslutas försöksverksamheten.
 
Cecilia Spjuth och Henrik Carlsson på Skolverket säger att deras erfarenheter från försöksverksamheten visar att det ofta finns ett glapp i kommunikationen mellan skolhuvudmannen och rektorn men även mellan skolförvaltningen och it-avdelningen (om det finns en sådan). Det riskerar att skapa problem om man inte jobbar ihop sig i team.
 
– Huvudmän, it-avdelningar och rektorer har ansvar för olika delar. Alla måste göra sin del för att det ska bli ett väloljat maskineri. Men man måste också kommunicera sinsemellan och det har man ibland missat i förberedelserna för det digitala nationella provet, säger Henrik Carlsson Wolauz.

Sent ute i förberedelserna? Här är fem saker att tänka på

1. Starta en projektgrupp som involverar huvudman, ITK-pedagog eller någon med liknande uppdrag, lärare, rektor.
 
2. Gå igenom Skolverkets guide där man gör en självskattning både på huvudmannanivå och skolnivå hur långt man kommit i sina förberedelser.
 
3. Oavsett om man är en liten eller stor huvudman så behöver man säkerställa att man har teknisk kompetens.
 
4. Samverka och bilda nätverk med huvudmän och skolor som har liknande storlek.
 
5. Gör en tydlig plan framåt.

Informationslänkar om de digitala nationella proven

Guide: Leda arbetet inför digitala nationella prov:

https://www.skolverket.se/om-oss/var-verksamhet/skolverkets-prioriterade-omraden/digitalisering/digitala-nationella-prov/guide-leda-arbetet-infor-digitala-nationella-prov

Självskattningar för skolenhet och huvudman:

https://utbildningar.skolverket.se/

Nyhetsbrev för huvudmän och rektorer om digitala nationella prov:

https://www.skolverket.se/om-oss/nyhetsbrev-och-sociala-medier/prenumerera-pa-andra-nyhetsbrev-fran-skolverket/prenumerera-pa-nyhetsbrev-om-digitala-nationella-prov

Läs mer om den digitala förberedelsedagen den 9 november:

https://www.skolverket.se/om-oss/kalender-for-webbinarier-och-konferenser/digital-forberedelsedag-infor-digitala-nationella-prov---9-november

Tidplan för införandet:

https://www.skolverket.se/om-oss/var-verksamhet/skolverkets-prioriterade-omraden/digitalisering/digitala-nationella-prov/nu-blir-nationella-prov-digitala#h-Tidplan

Ladda ned Skolverkets informationsplansch och sätt på väggen:

https://www.skolverket.se/download/18.523a317a188b1a0d5dc1eed/1693546342844/affisch_lararrum_korr-2.pdf