Skolledare saknar stöd vid kris och beredskap

Skolledares brist på stöd i kris- och beredskapsarbete kommer att diskuteras på Sveriges Skolledares seminarium i Almedalen på onsdag den 28 juni. Foto: AdobeStock

Hälften av Sveriges skolledare rapporterar att de saknar tillräckligt stöd från sin arbetsgivare i frågor som rör säkerhet och krisberedskap. Det visar nya siffror från Sveriges Skolledare som kommer att presenteras i Almedalen.

De uppseendeväckande siffrorna kommer från Sveriges Skolledares enkät där man intervjuat 4 500 skolledare om skolans krisberedskap. Den visar att hälften av Sveriges skolledare rapporterar att de saknar tillräckligt stöd från sin arbetsgivare i frågor som rör säkerhet och krisberedskap, och att två av fem skolledare uppger att arbetsgivarna helt saknar eller har en bristande plan på området.

– Ska vi uppnå en effektiv hantering av säkerhets- och krisberedskapsåtgärder måste alla arbetsgivare med på tåget. Skolledare ska inte lämnas ensamma att hantera dessa avgörande frågor, säger Ann-Charlotte Gavelin Rydman, Sveriges Skolledares förbundsordförande.

Det krävs en plan

Skolan och förskolan är en del av det civila försvaret och det är angeläget att verksamheterna upprätthålls i krissituationer. På så sätt kan skolan och förskolan bidra till att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera svåra påfrestningar på samhället

– Skolledare har rätt till en trygg och säker miljö, även vid extraordinära händelser. Erfarenheterna från pandemin visar att det finns ett behov av riktlinjer för skolans verksamhet under fredstida kriser, och dagens omvärldsläge kräver en plan för hur skolorna ska agera vid höjd beredskap och i förlängningen krig, säger Matz Nilsson, Sveriges Skolledares förbundsordförande.

Fokus i Almedalen

Den 28 juni hålls ett seminarium i samband med Almedalsveckan. Det ska fokusera på förebyggande insatser och hur såväl myndigheter som skolor ska ta omhand både beredskapsfrågorna och krishantering.

Medverkande i panelen är Ann-Charlotte Gavelin Rydman och Matz Nilsson, Sveriges Skolledares två förbundsordförande, Camilla Asp, överdirektör vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Maja Sjögren, förbundsordförande för Elevernas Riksförbund, Hanna Sällström Jonasson, tf utbildningsdirektör, Region Gotland och Maria Elmér, undervisningsråd, Skolverket.

Stora Skolledarenkäten 2023

Undersökningen genomfördes mellan 24 april och 15 maj 2023. Enkäten skickades till 11 851 skolledare och 4 508 svarade, vilket ger en svarsfrekvens på 38 procent.

Undersökningen i siffror

44 % rapporterar att deras arbetsgivare saknar eller har en bristande plan för säkerhet och krisberedskap.

50 % av rektorerna och de biträdande rektorerna saknar tillräckligt stöd från sin arbetsgivare i frågor som rör säkerhet och krisberedskap.

17 % av anställda i vinstutdelande verksamheter, och 7 % i kommunal och ideell sektor, svarar att det helt saknas stöd från arbetsgivaren.

23 % av rektorerna och de biträdande rektorerna svarar att de inte omfattas av arbetsgivarens systematiska säkerhetsarbete.