Fyra färska böcker om ledarskap

Ny litteratur som på olika sätt kan vara användbar för dig i ditt yrke.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Chef & Ledarskap

Vi tipsar om en spännande bok som handlar om mellanledare – arbetslagsledare, förstelärare, utvecklingsledare. Dessutom tre böcker om att leda i förändring.

De senaste åren har det kommit böcker som har fokus på att vara mellanledare i skolans värld, i roller som förstelärare, arbetslags- eller utvecklingsledare. Mikael Jensen är lärarutbildare och forskare vid Högskolan i Borås och vid Göteborgs universitet. I ”Ledarskap mitt i verksamheten” gör han en bred genomgång av forskning kring ledarskap, och lyfter fram teorier och modeller som belyser konkreta situationer för ledare i pedagogisk verksamhet. Boken spänner över ett brett fält, från det individuella ledarskapet till ledarskap i grupp liksom praktiskt tillämpbara metoder för kommunikation, svåra samtal och konflikthantering. Även kulturella perspektiv på ledarskap tas upp, och frågor kring kunskapsdelning och dokumentation med mera.

Kollegornas acceptans avgörande

Jensen betonar att en mellanledares balansgång i skolans ofta är svår, då gränserna för vad rollen innebär kan vara oklar och fallgroparna många. Till syvende och sist är mellanledaren beroende av att kollegerna accepterar rollen man tagit på sig. Tanken med boken är att det smörgåsbord som presenteras ska hjälpa läsaren att orientera sig på området och ta till sig det hen finner nyttigt. Därmed skiljer sig boken från många management- och ledarskapsböcker, där någon eller några teorier/modeller valts ut med syfte att tala om hur man som ledare ska gå till väga för att klara rollen.

De konkreta exempel på ledarskapsutmaningar som Jensen inleder varje kapitel med visar komplexiteten i lärares ledarroller. Min egen erfarenhet, efter att ha träffat och utbildat många arbetslagsledare, är att rektorer tillsätter mellanledare med de allra bästa intentioner men sedan inte ger dem det stöd de behöver. Den här boken ger rektorer chans att få syn på komplexiteten i utmaningarna – och även ett underlag för att ha en utvecklande dialog med sina nyckelpersoner.

Tre böcker om aspekter av ledarskap

Utvecklande medarbetarskap – när medarbetarskap och ledarskap samspelar
Gerry Larsson, Marianne Lönngren (red), Studentlitteratur

Här presenteras teorier och modeller kring ledarskap, med bakgrund i bland annat Försvarshögskolans tongivande koncept Utvecklande ledarskap. Fokus är här på hur medarbetarskapet i en organisation kan stärkas, och praktiska råd ges utifrån två stora kommunala utvecklingssatsningar.

Leda i ständig förändring – med kreativitet, kollektiv intelligens och kommunikation
Ylva M. Andersson, Liber

Hur kan man som chef förhålla sig till samtidens oförutsägbarhet, höga förändringstakt och krav på resultat? Författaren betonar att helhetstänkande, psykologisk trygghet och ledare som visar vägen är en förutsättning för att organisationer ska bli kreativa och nå utmanande mål.

Feedbackrevolutionen – neuroledarskap i praktiken
Eva Hamboldt, Ekerlids förlag 

Vikten av feedback för chefer och medarbetare lyfts ofta fram, men med stöd i hjärnforskning pekar boken på det svåra med att ge och få feedback. Som alternativ till traditionell feedback presenterar författaren en samtalsmodell som skapar trygga relationer, meningsfullhet och utveckling.