Inspirerande böcker om organisation och ledning

Böcker för yrkesmässig utveckling.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Chef & Ledarskap

En bok om tillit i arbetsgruppen, två böcker om att leda i förskolan och en antologi med aktuell forskning. Vi tipsar om fyra aktuella böcker som kan vara användbara för dig i jobbet.

Öppenhet och tillitsspiralen – utveckling på riktigt

Anders Wendelheim & Kerstin Rodell Lundgren, Ekerlids (2021)

Brister engagemanget, öppenheten och tilliten i gruppen? Behöver du tips på hur ni ska kunna skapa de kvaliteter som krävs för att gruppen ska bli verkligt effektiv? Då finns mycket att hämta i ”Öppenhet och tillitsspiralen”. Bokens författare har mångårig erfarenhet av arbete med grupper, som forskare, organisationskonsulter och chefer. Anders Wendelheims egen forskning på 1990-talet ligger till grund för den modell som boken tar sin utgångspunkt i. Centralt i den modellen är, som boktiteln anger, kvaliteterna tillit och öppenhet. 

Tillitsbaserat ledarskap är det mest moderna och effektiva ledarskapet, menar författarna. När det finns tillit strömmar vilja och energi in i samarbetet och man kan gå rakt på de allra svåraste uppgifterna. För tillit krävs öppenhet – och tillit leder i sin tur till ökad öppenhet. Kvaliteterna stimulerar varandra. När det sker uppstår en spiralrörelse som leder till att relationer och gruppkompetenser stärks – och en grupp blir mer effektiv. 

En central poäng med bokens modell är att ju mer komplext ett problem för en grupp är, desto högre grad av tillit och öppenhet krävs. Det betyder också att alla arbetsgrupper inte behöver ha hög grad av tillit. En ledningsgrupp som främst är rektorns informationsgrupp, och hanterar enkla, operativa frågor med kort tidsperspektiv, kan fungera väl utan att ha förflyttat sig så långt i spiralen. En besluts- och reflektionsgrupp hanterar mer komplexa frågor med ett längre tidsperspektiv och blir mer effektiv om tilliten är högre. En effektiv ledningsgrupp som hanterar strategiska och utvecklingsinriktade frågor med långt tidsperspektiv behöver ha hög tillit och stort processmässigt djup. 

Utöver en beskrivning av olika dimensioner i spiralmodellen innehåller boken verktyg, tips och andra modeller som ger konkret vägledning för hur exempelvis en ledningsgrupp kan ta sig an uppgiften att stärka sin tillit och bli verkligt effektiv.

Leda förskolans demokratiarbete – i teori och praktik

Caroline Wiking, Gothia Kompetens (2022)

Boken skildrar författarens erfarenhet av att som rektor skapa en förskola utifrån medvetna teoretiska utgångspunkter. Vad demokrati innebär för både barn och vuxna i verksamheten skildras konkret. Rektorns och förskollärarnas roller belyses, liksom hur barnen aktivt involveras.

Reflektera mera – konsten att utveckla förskolans utbildning

Erika Wallin, Gothia Kompetens (2022)

Erika Wallin är förskollärare med lång erfarenhet av utvecklingsarbete i förskolan. Hon presenterar metoder för reflektion, samsyn med mera, men även för att utmana ingrodd kultur. Allt grundat i teori och aktuell forskning och med syftet att få utvecklingsarbete att verkligen fungera.

Pedagogiskt ledarskap och skolutveckling 

Michael Uljens & Ann-Sofie Smeds-Nylund (red.), Studentlitteratur (2021)

Sedan 2008 har forskare från Åbo Akademi i Vasa forskat kring pedagogiskt ledarskap och skolutveckling. I denna fylliga antologi presenteras denna forskning, där utgångspunkterna bland annat är att kritisk och emancipatorisk pedagogisk teori behövs för att förstå skolledarskapet.