Verktygslåda för att hantera arga föräldramejl

Rebecka Cowen Forssell på Malmö universitet är en av forskarna bakom verktygslådan. ”Det absolut vanligaste problemet är aggressiva mejl från föräldrar och vårdnadshavare.” Malmö universitet/Foto: Adobe Stock

Aggressiva mejl från föräldrar, negativa omdömen och exponering på nätet och lärare som filmas i klassrummen för spridning i sociala medier. Nu har forskare i Malmö skapat en verktygslåda för att förebygga digitala aggressioner mot skolledare och lärare.

En av forskarna som varit med att ta fram verktygslådan är Rebecka Cowen Forssell vid Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering på Malmö universitet.

– Det är en relativt ny problematik. De digitala aggressionerna har ofta bemötts individuellt eller reaktivt. Vi ville hitta ett sätt att angripa dem på ett förebyggande sätt, säger hon.

Vill undvika normalisering

Rebecka Cowen Forssell anser att det är viktigt att få en fördjupad kunskap om och även kartlägga hur den digitala aggressionen ser ut.

– Vi vill undvika en normalisering av att sådant här. I stället vill vi vara en hjälp till att bygga upp en kapacitet att integrera det i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Att etablera rutiner kring vad som behöver göras, vem som ansvarar för uppföljning och stöd, och vilka fler resurser såsom jurister, kommunikatörer experter på sociala medier, som behövs, är ett sätt att skapa en beredskap.

Rebecka Cowen Forssell och de två andra forskarna, Hanne Berthelsen och Sandra Jönsson, inledde sin forskning med att intervjua rektorer och lärare för att identifiera vad som utgör digitala aggressioner i skolan. Det användes sedan som diskussionsunderlag i fokusgrupper med vårdnadshavare, rektorer och elever.

Tre problemområden

Forskarna identifierade till slut tre problemområden: aggressivt formulerade mejl från vårdnadshavare, negativt omtal eller exponering på sociala medier samt att man filmar lärare i klassrummen. Filmer som riskerar spridas på sociala medier.

Det absolut vanligaste av dem är aggressiva mejl från föräldrar och vårdnadshavare.

–Till en början kan nog syftet vara att komma med konstruktiv kritik men om man inte ses ansikte mot ansikte blir det gärna ett mer tillspetsat sätt att kommunicera och ett försök till förhandling, säger Rebecka Cowen Forssell och fortsätter:

– Vi har under vårt arbete med verktygslådan sett goda exempel på rektorer som redan arbetar förebyggande. Ibland är det enkla det bästa. Det kan handla om att vid det första föräldramötet på terminen bara säga sådant som ”tänk på att det är en människa som tar emot mejlen” eller ”låt oss hålla en god ton även när vi kommunicerar digitalt”.

Påhopp i sociala medier drabbade särskilt yngre lärare även om rektorer också blivit utsatta. Filmande i klassrum är ännu relativt ovanligt, men förekommer.

Filmer, guide och podd i verktygslådan

Verktygslådan är alltså utarbetad för att användas i det systematiska arbetsmiljöarbetet och består av tre delar. Korta spelfilmer kring de tre identifierade problematikerna, en informationsguide med information och inspiration till det systematiska arbetsmiljöarbetet i relation till digitala aggressioner samt en samtalsfilm/podd som syftar till att fördjupa och kontextualisera problematiken.

Processen i verktygslådan 

Den individuella förberedelsen riktar sig till rektorer och centrala samarbetspartners i arbetsmiljöarbetet, exempelvis skyddsombud, fackliga företrädare och förvaltningsstöd. Syftet är att sätta sig in i materialet i verktygslådan.

Gemensam förberedelse med rektor, skyddsombud och andra centrala samarbetspartner. Skapa en överblick över tidigare erfarenheter med digitala aggressioner i relationen med tredje part (vårdnadshavare, elever, omgivande samhället) på skolan. Ställa samman vilken dokumentation som redan finns från olika perspektiv (exempelvis mötesanteckningar, medarbetarundersökningar) och vilka rutiner och policys som redan finns och som kan ha direkt eller indirekt koppling till problematiken.

Temamöte med personalgruppen. Lyfta fram problematiken med digitala aggressioner och dela erfarenheter kring incidenter. Genom dialog kan man skapa en gemensam förståelse för vad man upplever som acceptabelt/oacceptabelt. Dialogen kan dessutom medverka till att skapa samstämmighet i relation till hantering och ömsesidigt stöd på arbetsplatsen.

Uppföljande arbete. Syftet är att integrera digitala aggressioner i det systematiska arbetsmiljöarbetet och i vardagstänkandet på arbetsplatsen. Digitala aggressioner omfattas av arbetsmiljölagstiftningen, vilket innebär att arbetsgivaren är skyldig att i samverkan med medarbetarna förebygga och hantera arbetsrelaterade digitala aggressioner som uppstår i samband med arbetet.

Den 29 november anordnas ett seminarium på Zoom om att förhindra och hantera digitala aggressioner i skolan och hur verktygslådan är uppbyggd. Läs mer om det kostnadsfria seminariet här.  

– Skolledare är en så viktig grupp eftersom de har ägarskapet i de här frågorna så vi hoppas att många kan delta i seminariet, säger Rebecka Cowen Forssell.