Egen vägledare får fler att återvända till utbildningen

Rektorers komplexa arbetssituation parallellt med studierna gör att de behöver mer stöttning. Foto: Adobe Stock

Stockholms universitet har satsat på åtgärder för att minska avhoppen och skapa förutsättningar för de studerande att komma tillbaka efter studieuppehåll på Rektorsprogrammet. Det har gett goda resultat.

Sedan hösten 2021 har studie- och yrkesvägledaren och annan administrativ personal samverkat mer med den undervisande personalen för att snabbt kunna stödja de yrkesverksamma rektorerna som ofta har en komplex arbetssituation vid sidan om sina studier.

Alexandra Lindholm

– Studievägledningen är oerhört viktig just för Rektorsprogrammets deltagare, säger Alexandra Lindholm, samordnare och ledare för Rektorsprogrammets kansli på Stockholms universitet.

Individuella studieplaner

Rektorsprogrammet har en egen studie- och yrkesvägledare som följer upp resultaten kontinuerligt, skapar individuella studieplaner, följer upp deltagare som missat examinationer eller fysiska moment på programmet, med studievägledningssamtal. Studie- och yrkesvägledaren kontaktar även de som har studieuppehåll för att ge en individuell stöttning som hjälp för att kunna återuppta studierna.

De yrkesverksamma rektorerna har ofta en komplex arbetssituation vid sidan om sina studier.

Höstterminen 2020 var studieuppehållen bland de studerande som startade utbildningen 11,2 procent. Andelen har nästan halverats bland de studenter som påbörjat sina studier under höstterminen 2022. Det syns också tydligt i statistiken att betydligt färre avbryter utbildningen.

– Antalet deltagare som stannar kvar i utbildningen och som återvänder efter studieuppehåll har stadigt ökat efter satsningen, säger Alexandra Lindholm.