Rektorsprogrammet stärker skolledare

”I min basgrupp på Rektorsprogrammet är vi nog eniga om att rektorsuppdraget är tuffare än vi först trodde”, säger Johan Magnusson (tredje fr v) Foto: Sven Lindwall

Vi följde med under en av de intensiva dagarna då deltagarna på Rektorsprogrammet träffades för att lära, lyssna och diskutera ledarskapsfrågor. En del känner igen sig, för andra ger det helt nya perspektiv.

Framför sig i den stora salen har universitetsläraren Malin Jemander ett sextiotal studerande rektorer och biträdande rektorer från Rektorsprogrammet vid Stockholms universitet. De har ett par intensiva dagar framför sig med föreläsningar, samtal, grupparbeten och nätverkande på Skepparholmens konferensanläggning i Saltsjö-Boo i Nacka kommun.

Två typer av ledarskap

Malin Jemander presenterar sig kort innan hon drar i gång föreläsningen. Hon har en bakgrund som lärare i grundskolan, biträdande rektor och rektor och hon arbetar sedan januari 2021 som bland annat professionshandledare.

– Det finns två huvudtyper av ledarskap. Ett administrativt och produktionsinriktat ledarskap och ett utvecklingsinriktat ledarskap, säger hon.

Hon förklarar att den första ledarskapstypen har fokus på regler, riktlinjer, ekonomi, kvalitetssystem, formell kompetens och information snarare än dialog på arbetsplatsträffar. Den andra har mer fokus på dialog, att lära av varandra, efterfrågar eget initiativ och uppmanar medarbetare att testa olika vägar. APT blir ett forum där medarbetare kommer till tals.

– Det gäller att hitta en balans mellan ytterligheterna, säger hon.

Under föreläsningen lyfter hon teorier av forskare inom skolledarskap och skolutveckling.

Efter en fullspäckad timme ger hon deltagarna några reflektionsfrågor att diskutera i sina basgrupper som består av 6–7 deltagare.

”Har fått arbetsmodeller”

De studerande började 2021 på utbildningen och går nu sitt tredje och sista år på Rektorsprogrammet. De blir klara i januari 2024.

Linda Yakob, biträdande rektor på Edessaskolan i Botkyrka kommun, säger att de fick en ganska tuff start på utbildningen, som startade under coronapandemin med mycket digital undervisning under det första året.

– Det har blivit en helt annan relation i min basgrupp sedan vi fick möjlighet att träffas fysiskt. Det har varit jätteviktigt att träffas och skapa nätverk. Mötena skapar en större trygghet och interaktion i gruppen och kommunikationen blir tydligare, säger hon.

Utbildningen har stärkt henne i rollen som biträdande rektor och ledare. Hon har fått modeller att arbeta ifrån utifrån olika vetenskapliga teorier. Företagsekonomin har varit en kämpig del av utbildningen. Det finns ett helt annat ”språk” inom ledarskap- och organisationsteorier som inte fanns i lärarutbildningen. Hon upplever att uppdragen som biträdande rektor och rektor skiljer sig mycket åt.

– Även om mitt mål är att bli rektor om några år så känner jag att det räcker för mig i dag att vara biträdande rektor. Jag har en nära relation med lärarna och eleverna på skolan och trivs med att arbeta så. Jag vill inte bara bli en beslutsfattare. Rollen som rektor är också väldigt utsatt, rektorn har alltid yttersta ansvaret, säger hon.

”Vi snackar regelbundet”

Petra Bryntze, buträdande rektor på Alviksskolan i Stockholms stad med cirka 1 000 elever där hon leder 45 medarbetare och 320 elever.

– Jag har medarbetarsamtal, lönesamtal och gör i princip allt men jag trivs med att det finns ett steg till – en rektor – medan jag fattar de närmaste besluten, säger hon.

Utbildningen har gjort att hon har kunnat stanna upp i sin yrkesroll och ta sig tiden att lyfta blicken.

– Jag har fått mer kött på benen. Juridiska och ekonomiska frågor har varit stresspåslag tidigare. Jag tänker att alla biträdande rektorer borde gå Rektorsprogrammet, säger Petra Bryntze.

Förutom Basgruppen finns andra grupper på Rektorsprogrammet. En kallas Triogruppen där deltagarna besöker varandras skolor och ger feedback. En annan heter Professionshandledningsgruppen och i den lyfter deltagarna dilemman från sina skolor.

– Vi fördjupar oss i varandras dilemman, ställer frågor och reflekterar runt dem och kommer åt nya tankegångar. Vi har också en Whats app-grupp där vi ”snackar” regelbundet och en läsgrupp där vi ger varandra feedback på texter. Det är en enorm trygghet att samarbeta om svåra ämnen, säger Karin Hallström, biträdande rektor på Sanduddens skola, F–6, i Ekerö kommun.

"Både tufft och nyttigt”

Johan Magnusson är biträdande rektor på Älvsjöskolan i Stockholm. Det är en stor grundskola med 1 200 elever från F–9 med fyra biträdande rektorer och en rektor.

– Jag har fått ganska mycket mandat från vår rektor i verksamheten. Utbildningen har utvecklat vårt arbete på skolan, säger han.

Framför allt juridiken, etiken och de ekonomiska delarna i utbildningen tycker han har varit både tuffa och nyttiga.

Innan Johan Magnusson återvänder till föreläsningssalen får han frågan om han är redo att bli rektor efter utbildningen.

– Jag kommer nog att ha lite is i magen och bli kvar som biträdande rektor. Men kompetensmässigt har Rektorsprogrammet varit otroligt bra för mig som ledare. Det har märkts när personalen svarat på medarbetarenkäterna på min skola, säger Johan Magnusson.

Fakta Rektorsutbildningen

Rektorsprogrammet finns på Stockholms universitet ...

Stockholms universitet är det rektorsprogram som har flest studerande av de sju lärosäten som bedriver utbildningen. Varje termin tar de in upp till 140 deltagare. Enligt samordnaren Alexandra Lindholm på Rektorsprogrammet har det under senare år varit en trend att färre söker in till vårterminen. Det är också tydligt att fler avanmäler sig, 5–10, varje termin innan starten. 

… och på totalt sju universitet runt om i landet

Sju universitet har fått uppdraget att fram till 2027 ge Rektorsprogrammet och Rekryteringsutbildningen i Sverige. Kursstart sker oftast både höst- och vårtermin. Lärosätena är:

  • Göteborgs universitet.
  • Karlstads universitet med utbildningen förlagd i Karlstad.
  • Karlstads universitet med utbildningen förlagd i Mälardalen.
  • Linnéuniversitetet.
  • Mittuniversitetet.
  • Stockholms universitet.
  • Umeå universitet med utbildningen förlagd i Norr.
  • Umeå universitet med utbildningen förlagd i Skåne.
  • Uppsala universitet.